Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Η ΕΠΕ αποτελεί έναν ενδιάμεσο τύπο επιχείρησης, ανάμεσα στην προσωπική επιχείρηση και την Ανώνυμη Εταιρία. Όπως και η ΑΕ, είναι μετοχική επιχείρηση τα μέλη της οποίας έχουν περιορισμένη ευθύνη, ανάλογη με το ποσοστό των κεφαλαίων τους.
Σε περίπτωση χρεοκοπίας, δεν είναι οι εταίροι που επωμίζονται την ευθύνη, ως φυσικά πρόσωπα, αλλά η εταιρία, ως νομικό πρόσωπο, με το εταιρικό κεφάλαιό της.
Το κύριο στοιχείο της ΕΠΕ, που την διαχωρίζει από την ΑΕ έχει να κάνει με το εκπροσωπούμενο κεφάλαιο, αλλά και τον ρόλο των εταίρων, οι οποίοι διατηρούν δικαιώματα όπως αυτό της απαγόρευσης διαχείρισης, ή απαγόρευσης μεταβίβασης εταιρικών κεφαλαίων κλπ.
Το πλεονέκτημα της ΕΠΕ, έναντι των διαφόρων μορφών εταιρικών προσωπικών εταιριών είναι πως οι εταίροι δεν αναλαμβάνουν με κόστος την προσωπική τους περιουσία, τα πιθανά χρέη της επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται για μικρές και κυρίως για μεσαίες επιχειρήσεις, όπου οι εταίροι δεν διακινδυνεύουν την προσωπική τους περιουσία, αλλά δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν μεγάλο κεφάλαιο για την ίδρυση της επιχείρησης, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση της Ανώνυμης Εταιρίας.

ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Επίσης μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ΕΠΕ επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3190/1955, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά:
•    Η διαίρεση του κεφαλαίου σε “μερίδες συμμετοχής” κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.
•    Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.
•    Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).
•    Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
•    Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
•    Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Το κεφάλαιο μιας ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς κανένα περιορισμό. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ολόκληρο σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου  (το πολύ το 50% αυτού) καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ;

Μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Αντίθετα από τις προσωπικές εταιρείες υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας της εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – εταίρων.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του N. 3190/1955, η επωνυμία της Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σχηματίζεται από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Πάντως στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

Πηγή: http://www.taxheaven.gr
Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/7894

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *