ΓΕΜΗ-Επιμελητήρια

Γενικά οι υπηρεσίες μας στο ΓΕΜΗ και στα επιμελητήρια περιλαμβάνουν :

 • Προκατοχυρώσεις επωνυμιών

  Ελέγχουμε και κατοχυρώνουμε επιθυμητές επωνυμίες τόσο για σύσταση εταιρειών όσο και για τροποποίηση.

 • Παραλαβή πιστοποιητικών

  Παραλαμβάνουμε πιστοποιητικά για εταιρείες ή ως αντίκλητοι για λογαριασμό του συμβολαιογράφου .

 • Γνωστοποίηση ισολογισμών – οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων , αποφάσεις Δ.Σ. ή Γενικών συνελεύσεων .

  Καταχωρούμε τις αιτήσεις των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ κατ’ εντολή και για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.

 • Διεκπεραίωση υποθέσεων τροποποίησης , μετατροπής  και λύσεως εταιρειών

  Αναλαμβάνουμε την διαδικασία τροποποίησης ,μετατροπής και λύσεως εταιρειών ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΓΕΜΗ όπως και στις λοιπές υπηρεσίες μέχρι την τελική ολοκλήρωση της  και την απόδοση αριθμού ΚΑΚ από το επιμελητήριο .

 • Απογραφές εταιρειών

  Συγκεντρώνουμε δημοσιευμένα έγγραφα και λοιπά νομιμοποιητικά για λογαριασμό των εταιρειών που δεν έχουν απογραφεί ήδη στο ΓΕΜΗ και τα υποβάλλουμε προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα ιστορικότητας στην μερίδα τους στο ΓΕΜΗ .

 • Έρευνα κατάστασης εταιρειών και διευθέτηση παλαιών εκκρεμοτήτων και οφειλών

  Ελέγχουμε την κατάσταση των εταιρειών στο ΓΕΜΗ και διευθετούμε τυχόν παλαιές εκκρεμότητες σε ανοικτά αιτήματα καταχώρησης ή σε ταμειακές οφειλές τους στο επιμελητήριο.

 • Έκδοση κωδικών πρόσβασης στο ΓΕΜΗ

  Εκδίδουμε κωδικούς πρόσβασης των εταιρειών στο ΓΕΜΗ μετά τη σύσταση τους αφού έχουμε παραλάβει και τον κλειδάριθμο από την αρμόδια ΔΟΥ.

 • Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

  Καταχωρούμε την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσω του ΓΕΜΗ των προσωπικών εταιρειών, ατομικών επιχειρήσεων και λοιπών υπόχρεων πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών.

 • Ψηφιακή υπογραφή

  Υποβάλλουμε για εσάς την ηλεκτρονική αίτηση στο επιμελητήριο και σας εκδίδουμε ψηφιακό πιστοποιητικό.