Σύσταση μέσω Υ.Μ.Σ

 Σύσταση εταιρειών με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.


Για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)  με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό τότε εμείς :

  • Λειτουργούμε ως συνεργάτες και καθοδηγούμε τις διαδικασίες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. πρωτ. Κ1-802/23-3-2011, από την αρχική συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων μέχρι και την τελική ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας.α. Στην περίπτωση που η ΥΜΣ είναι συμβολαιογράφος και αφού  τα απαιτούμενα έγγραφα συγκεντρωθούν, καταχωρούμε για λογαριασμό του, ηλεκτρονικά ,τα απαραίτητα δεδομένα στο site του ΓΕΜΗ και πραγματοποιούμε τη σύσταση με συνέπεια και ταχύτητα μέχρι και την τελική έκδοση της βεβαίωσης ίδρυσης της εταιρείας. Ταξινομούμε τα έγγραφα και παραδίδουμε τους φυσικούς φακέλους πλήρεις προς αποστολή στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες καθώς και ψηφιοποιημένα όλα τα έγγραφα τα οποία παραλάβαμε και γνωστοποιήσαμε κατά τη διαδικασία σύστασης στο ΓΕΜΗ.β. Στην περίπτωση που η ΥΜΣ είναι το επιμελητήριο τότε καταθέτουμε για λογαριασμό των ιδρυτών  με την ιδιότητα του αντικλήτου τα απαιτούμενα έγγραφα στο επιμελητήριο και παρακολουθούμε τη σύσταση μέχρι και την τελική έκδοση της βεβαίωσης ίδρυσης της εταιρείας.
  • Παράλληλα μπορούμε να αναλάβουμε τη λήψη όσων πιστοποιητικών απαιτούνται για τη δημιουργία λογαριασμού της εταιρείας σε τράπεζες.Οι εταιρείες που αναλαμβάνουμε είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. , Ε.Ε. αλλά και ατομικές.**Η ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης  ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στην διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Στην περίπτωση αυτή λειτουργούμε ως αντίκλητοι αναλαμβάνοντας την διαδικασία σύστασης της ατομικής επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ.  γνωστοποιώντας τη σύσταση σε ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) ή όπου αλλού είναι απαραίτητο βάσει του αντικειμένου της δραστηριότητας της ατομικής επιχείρησης.