Τι είναι το ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ – Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα .

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η δημιουργία ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βοήθησε στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.Έτσι και στην Ελλάδα πέντε υπουργεία, τα πρωτοδικεία, 59 επιμελητήρια και ο νομαρχίες συνεργάστηκαν δημιουργώντας μια και μοναδική βάση δεδομένων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα  για να ξεκινήσει να δουλεύει η Υπηρεσία Μίας Στάσης και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και να μπορεί όποιος θέλει να ιδρύσει μια επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες και σε ένα σημείο.Η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων μέσω της μετεξέλιξης τους σε «καταστήματα μίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στην απλοποίηση των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων των πάσης φύσεως εμπλεκομένων, όσο και στην ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται.Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί – μεταξύ των άλλων – όργανο δημοσιότητας , στατιστικής ανάλυσης και μέσο προστασίας των τρίτων και  για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα .Τα πλεονεκτήματα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων.
  Γρήγορη έκδοση εγγράφων (βεβαιώσεων).
 • Παρακολούθηση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας της αξιοπιστίας των στοιχείων των Ανώνυμων Εταιρειών.
 • Η άσκηση του ελέγχου και των αποφάσεων για κάθε επιχείρηση.
 • Έκδοση στατιστικών στοιχείων .
 • Συνέργεια με άλλα έργα του δημόσιου τομέα.Το  ΓΕΜΗ λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.businessportal.gr .
  Η σύσταση εταιρειών γίνεται στην ιστοσελίδα www.geminet.gr
  Πηγή : http://www.businessportal.gr/info.php