Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης (ΥΜΣ)

Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τη Σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Ανωνύμων Εταιρειών, ΙΚΕ καθώς και προσωπικών εταιρειών που για τη σύσταση τους συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται εκ του νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο συμβολαιογράφος ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.

Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρειών και ΙΚΕ ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ που λειτουργούν στα Επιμελητήρια . Όσον αφορά τα ΚΕΠ είναι ακόμη αδύνατη η συνεισφορά τους στο σύστημα.Στο πεδίο εφαρμογής δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη, αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό. Επίσης δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση.