Ανώνυμη Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) Η ΑΕ είναι η καθαρά κεφαλαιουχική εταιρία, ένα αυτοτελές νομικό πρόσωπο που δεν εξαρτάται από τη σύσταση και την κατάσταση των μετόχων της. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου δεν είναι απαραιτήτως μέτοχοι της επιχείρησης. Και στην περίπτωση της ΑΕ, για τα χρέη της εταιρίας δεν ευθύνονται οι μέτοχοί της …

Posted in Μορφές Εταιρειών | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανώνυμη Εταιρία

Τι είναι το ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ – Γενικό Εμπορικό Μητρώο Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα . Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η δημιουργία ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βοήθησε …

Posted in Ενημερωτικά άρθρα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι είναι το ΓΕΜΗ

Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης (ΥΜΣ)

Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τη Σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Ανωνύμων Εταιρειών, ΙΚΕ καθώς και προσωπικών εταιρειών που για τη σύσταση τους συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται εκ του νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ο συμβολαιογράφος ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση Προσωπικών Εταιρειών …

Posted in Ενημερωτικά άρθρα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης (ΥΜΣ)